Bierbrouwerij 'A.E.C. Kruijsse' te Axel

- 1824-1919 Bierbrouwerij 'A.E.C. Kruijsse' te Axel

De brouwerij is na 1824 opgericht door de familie Saaijmans Dees. In 1832 stond Ferdinand Dees vermeld als brouwer in Axel en in 1836 Matthijs Saaijmans Dees. Matthijs overleed in 1850 als logementhouder.
Pieter Jacobus Kruijsse heeft vermoedelijk de brouwerij gekocht van de familie Saaijmans Dees en was bierbrouwer van 1848 tot 1863. Hij overleed in 1866 en zijn zoon Anthonij van Overstraten Kruijsse nam toen de brouwerij over. Hij was in 1882 nog steeds brouwer in Axel.

Axel, eene bierbrouwerij, waarin gewoonlijk 2 werklieden werden gebezigd. Afkomstig uit het: Uitreksel uit het verslag van den toestand der provincie Zeeland, door Gedeputeerde Staten uitgebragt aan de Provinciale Staten in de Zomervergadering van 1863. (bron: Zierikzeesche Courant, 03/10/1863)

Eene partij grond, gelegen te Axel, groot 2 Roeden 17 Ellen, Kadastraal sectie G nummer 626; in Erfpacht bezeten wordende bij den Heer A. van Overstraten Kruijsse, Bierbouwerij te Axel, tegen f 130 's jaars. (bron: Middelburgsche Courant, 24/09/1869)

Rond 1900 nam W.A. van Overstraten de brouwerij over. De laatste eigenaar was A.E.C. Kruijsse.

Bij de door notarissen Dregmans te Axel en Adams Zijlstra te IJzendijke gehouden verkoop van onroerende goederen te Axel en Ter Neuzen, ten behoeve van den heer A.E.C. Kruijsse te Axel, werden o.a. koopers van de bierbrouwerij en de daartegenover gelegen schuur, de heeren R. Blankert en S. Dieleman aldaar voor f3050. (bron: Breskensche Courant, 03/02/1915)

Omstreeks 1919 werd de brouwerij gesloten.

(Bron: Streekbierbrouwerijen, uitgegeven door Museum "De Vier Ambachten" Hulst, 2008)

Brouwerij in Axel zou worden gebruikt als groentedrogerij (bron: Middelburgsche Courant, 11/12/1916).


Er is nog een tweede brouwerij actief geweest in Axel (dit was voor 1900).

Op 15 juni 1854 stond de volgende advertenties in de Middelburgse Courant:

Heden overleed tot onze droefheid onze waarde Broeder en Behuwd-Broeder, de Heer ADRIAAN BUYZE, in den ouderdom van ruim 56 jaren, Bierbrouwer en Oud-Kapitein der Zeeuwsche Mobiele Schutterij. Axel, den 9 Junij 1954. Ook uit naam mijner Zusters, P.D. Buyze, Med. Doct."

Met daaronder:

Ieder die iets te vorderen heeft van, of verschuldigd is aan de Nalatenschap van wijlen den Heer ADRIAAN BUYSE, in leven Bierbrouwer te Axel, wordt verzocht deswegens opgaaf of betaling te doen aan den Heer H.J. Van Eck te Axel, vr of uiterlijk op den 25 Junij 1854".
(Opmerkelijk: In de eerste advertentie is het Buyze met een z en de tweede advertentie Buyse met een S.)

Op 12 augutus 1854 volgt de aankondiging van de verkoop van de brouwerij in de Middelburgse Courant:

Openbare verkooping van eene op ruime schaal ingerigte en welbeklante Bierbrouwerij genaamd De Posthoorn, huizen en erven te Axel.

De Notaris Y.J. Fercken, residerende te Zaamslag, zal ten verzoeke der Erfgenamen van den Heer ADRIAAN Buyze, Bierbouwer te Axel, in het openbaar aan de meestbiedenden veilen en verkopen:
Eerste Perceel - Eene welbeklante Bierbrouwerij genaamd de Posthoorn, met daarbij behoorend woonhuis, stal, schuur, hof, erf, bierkelders en verder gebouwen tot de brouwerij behoorende, waaraan overvloedig zuiver en helder water, staande en gelegen in de Molenstraat; Kadastraal bekend onder sectie G, no. 47b, 48, 49 en 44, in gebruik te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen.
Tweede Perceel - Een woonhuisje, staande in gemelde Molenstraat, tegenover genoemde Brouwerij; Kadestraal bekend onder sectie G, no. 43, in huur bij M. van de Wiele en Michiel van Doesselaar, bij de week.
Derde Perceel - Een woonhuis en erf, zijnde eene herberg genaamd het Hof van Holland, en gelegen in de Lange Noordstraat; Kadastraal bekend onder sectie G, no. 76, groot twee Roeden, in huur bij Charles Louis van Rompen, tot 30 April 1856.
Vierde Perceel - Een woonhuis en erf, zijnde eene herberg, staande en gelegen nabij de Brug; Kadastraal bekend onder sectie G, no. 606 en 626, in huur bij Hendrik Fervrugge, tot 30 April 1855.
De Verkooping zal gehouden worden op Zaturdag den tweeden September 1854, des namiddags ten twee ure, ten Huize en Herberge van C.L. van Rompu, in het Hof van Holland, te Axel. Zegt het voort.

Schijnaar lukt het in eerste instantie niet om de brouwerij te verkopen. Op 2 oktober 1854 stond in de Zierikzeesche Nieuwsbode:

Uit de hand te koop, eene bierbouwerij, genaamd "De Posthoorn", op ruime schaal ingerift en wel onderhouden, met woonhuis, stal, schuur, wagenhuis, kuiperij, moestuin, erf, ruime bierkelders, waaraan overvloedig zuiver, helder en voor het Brouwen bijzonder geschikt Water, staande en gelegen in de Molenstraat te Axel. Te bevragen bij de Heeren P.D. Buijze, te Neuzen, en H.I. van Eck, te Axel.

Op 14 november 1864 opende de Christelijke School zijn deuren op de moutzolder van een gewezen bierbrouwerij in de Molenstraat in Axel. In 1908 werd een nieuwe school betrokken in de Nieuwstraat (bron: PZC, 02/11/1964).


home