Brouwerij 'Amsterdam' te Sluis

- 1862-???? Brouwerij 'De Stad Amsterdam'
- ????-1944 Brouwerij 'Amsterdam'

Brouwerij 'De Stad Amsterdam' werd opgericht door J. Meijsman, landbouwer in Sint-Anna ter Muiden (NL), G. Renier, chef aan het provenicaal gouvernement in Brugge (B) en P. Proot, notaris in Dudzele (B) en was gevestigd aan de Garenmarkt. Op verzoek van deze heren verleenden Gedeputeerde Staten van Zeeland in februari 1862 vergunning tot oprichting van de bierbrouwerij. De brouwerij zou nog in datzelfde jaar zijn eerste vaten bier produceren.

In het Sluisch Weekblad van 23 augustus 1872: "Kantoor van den Notaris de Langhe te Jabbake door einde van gemeenschap. Openbare verkooping van een schoone bierbrouwerij in volle werkzaamheid, genaamd “de stad Amsterdam”, gespijsd wordende met de wateren uit de vaart van Brugge op Sluis, schoone Herberg, Brouwerswoning en Stallingen enz. Erf gestaan en gelegen in de gemeente Sluis (Holland). In het gebruik te komen met 1 October 1892, behalven der Brouwerswoning met 1 Maart 1973. Na te zien elken Vrijdag."

En in hetzelfde weekblad, op 4 oktober 1872: "De Brouwerij “de stad Amsterdam”, welke Zaterdag over veertien dagen werd ingesteld voor eene som van 16300 francs is Zaterdag den 28 October gekocht door den heer Huijghe van St. Laureijns. Naar wij vernemen, zal de koopsom der Brouwerij c. a. met inbegrip van den inventaris eene som van ongeveer 40000 francs beloopen."

Maar op 12 en 19 november van dat jaar staat te lezen in het zelfde Weekblad: "De ondergeteekende, zich als bierbrouwer binnen de gemeente Sluis gevestigd hebbende in de Brouwerij genaamd “de Stad Amsterdan”, beveelt zich minzaam in de gunst en recommandatie van het geëerd publiek, belovende eene accurate bediening. Sluis, November 1872, L. de Rijcke".
L. de Rijcke was vermoedelijk Charles Louis Medard de Rijcke, getrouwd was met Maria van Hijfte. Daarna is de brouwerij waarschijnlijk overgenomen door Eduardus Franciscus de Rijcke, getrouwd was met Alida Maria Calon.

In de Middelburgse Courant van 30 april 1917: "Afloop aanbestedingen. Bij de aanbesteding van de verbouwing van ’n bierbrouwerij tot bierbrouwerij en vlasfabriek voor de heeren Blieck te Sluis, architect J. A. van Baal te Oostburg, was laagste inschrijver P. Daansen te Oostburg voor f 2890, aam wien het werk is gegund. De raming was f 2920."
Vermoedelijk gaat het hier om Josephus Rene de Blieck, die getrouwd was met Philomena Adriaansens.

Breskensche Courant van 21 februari 1939: "Uit de staatscourant. Handlichting. Bij beschikking van den Kantonrechter te Oostburg zijn aan Albert Alphons Marie de Blieck, wonende te Sluis, rechten van meederjarigheid verleend, betreffende:
a. het koopen van een bierbrouwerij kad. Bekend gem. Sluis sectie A nos. 41 en 1808, samen groot 27,80 are;
b. het exploiteeren dezer brouwerij waar onder begrepen het brouwen en verkoopen van bier en als wat betrekking heeft op den bierhandel;
c. het koopen en verkoopen van steenkolen.

Tijdens de bevrijding in 1944 werd de brouwerijen grotendeels verwoest en werd niet meer herbouwd.

(Bronnen: Zeeuws Archief, Dossier Handelsregister KvK Terneuzen nr. 730, 'Een praatje bij een praatje', A.M.J. Dhoore)

(De op deze pagina afgebeelde etiketten maken helaas nog geen deel uit van mijn verzameling.)


home